Get Adobe Flash player

ข้อมูลงานเผยแผ่

เข้าสู่ระบบ  

สรงน้ำ พระราชปริยัตยากร ๕๖

ทำบุญ ๘๐ ปี

เด็กวัด พาเที่ยว ตอนแรก ณ วัดพิชโสภาราม

รายการส่องธรรม

ขณะนี้คุณอยู่ที่

หน้าหลัก ระเบียบการใช้เสนาสนะ

พรบ.คณะสงฆ์

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นปีที่ ๑๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

และให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

************************
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๔ ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บรรดากฎกระทรวง สังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ แย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิก หรือมีความอย่างเดียวกัน หรือขัดหรือแย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕ เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา ๔ บรรดาอำนาจหน้าที่ ซึ่งกำหนดไว้ในสังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จ พระสังฆราช ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ์ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพระภิกษุตำแหน่งใดหรือคณะกรรมการสงฆ์ใดซึ่งไม่มีใน พระราชบัญญัตินี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจกำหนดโดยกฎมหาเถรสมาคมให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพระภิกษุ ตำแหน่งใด รูปใด หรือหลายรูปร่วมกันเป็นคณะตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัตินี้
คณะสงฆ์ หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร
คณะสงฆ์อื่น หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนัมนิกาย
พระราชาคณะ หมายความว่า พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งและสถาปนาให้มีสมณศักดิ์ตั้งแต่สามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ
สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ หมายความว่า สมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับสถาปนาก่อนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถ้าได้รับสถาปนาในวันเดียวกันให้ถือรูปที่ได้รับสถาปนาในลำดับก่อน
มาตรา ๕ ตรี พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสถาปนา และถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
สมเด็จพระสังฆราช
มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง
ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ  เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูป อื่นผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับ  และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
มาตรา ๘ สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายก  ทรงบัญชาการคณะสงฆ์  และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  พระธรรมวินัย  และกฎมหาเถรสมาคม
มาตรา ๙ ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตำแหน่งหรือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา โปรดให้ออกจากตำแหน่ง  พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของสมเด็จพระสังฆราชหรือ ตำแหน่งอื่นใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได้
มาตรา ๑๐ ในเมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักดิ์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ถ้าสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการมหาเถรสมาคมที่เหลืออยู่เลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผู้มี อาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับ  และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไม่ประทับอยู่ในราชาอาณาจักร หรือไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้สมเด็จพระสังฆราชจะได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จ พระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิได้ทรงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคสาม
หรือสมเด็จพระราชาคณะซึ่งได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมา ใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑ สมเด็จพระสังฆราชพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) มรณภาพ
(๒) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
(๓) ลาออก
(๔) ทรงพระกรุณาโปรดให้ออก
หมวด๒
มหาเถรสมาคม
มาตรา ๑๒ มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง  สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจำนวนไม่เกินสิบสองรูปเป็น กรรมการ
มาตรา ๑๓ ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง  และให้กรมการศาสนาทำหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑)  มรณภาพ
(๒)  พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
(๓)  ลาออก
(๔)  สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก
ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ สมเด็จพระสังฆราชอาจทรงแต่งตั้งพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งเป็นกรรมการแทน
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อนอยู่ในตำแหน่ง ตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๕ ทวิ การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา๑๒  และการให้กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)  ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
(๒)  ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร
(๓) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา  การศึกษา  สงเคราะห์  การเผยแผ่  การสาธารณูปการ  และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
(๔)  รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
(๕)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
เพื่อการนี้  ให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับ  วางระเบียบ  ออกคำสั่ง  มีมติหรือออกประกาศ  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใช้บังคับได้  และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙  เป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๑๕ จัตวา เพื่อรักษาหลักธรรมวินัย  และเพื่อความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์  มหาเถรสมาคมจะตรากฎหมาเถรสมาคม  เพื่อกำหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง  สำหรับพระภิกษุ  และสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา และการปกครองของคณะสงฆ์ก็ได้
พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับโทษตามวรรคหนึ่ง ถึงขึ้นให้สละสมณเพศต้องสึกภายในสามวัน นับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษ
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไม่อาจมาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมมหา เถรสมาคม และมิได้มอบหมายให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนให้ สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา ๑๗ การประชุมมหาเถรสมาคมต้องมีกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการโดยการแต่งตั้งรวม กันประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  จึงเป็นองค์ประชุม
ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมให้เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม
มาตรา ๑๘ ในกรณีนี้ที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตำแหน่งที่ว่างตาม มาตรา ๑๕ วรรคสอง  ให้ถือว่ามหาเถรสมาคมมีกรรมการเท่าจำนวนที่เหลืออยู่ในขณะนั้น
มาตรา ๑๙ สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามมติมหาเถรสมาคม  ประกอบด้วยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจำนวนหนึ่ง  มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอต่อมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย โดยขึ้นตรงต่อมหาเถรสมาคม
การจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ การแต่งตั้งกรรมการหรือนุกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการหรือนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม
หมวด๓
การปกครองคณะสงฆ์
มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
มาตรา ๒๐ ทวิ เพื่อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์
การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
มาตรา ๒๑ การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  ให้จัดแบ่งเขตปกครอง ดังนี้
(๑)  ภาค
(๒)  จังหวัด
(๓)  อำเภอ
(๔)  ตำบล
จำนวน และเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
มาตรา ๒๒ การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  ให้มีพระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามชั้น ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
(๑)  เจ้าคณะภาค
(๒)  เจ้าคณะจังหวัด
(๓)  เจ้าคณะอำเภอ
(๔)  เจ้าคณะตำบล
เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดให้มีรองเจ้าคณะภาค  รองเจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้าคณะอำเภอ  และรองเจ้าคณะตำบล  เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะนั้นๆ ก็ได้
มาตรา ๒๓ การแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์  เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  พระภิกษุอันเกี่ยวกับตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ตำแหน่งอื่นๆ และไวยาวัจกรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
หมวด
นิคหกรรมและการสละสมณเพศ
มาตรา ๒๔ พระภิกษุจะต้องรับนิคหกรรมก็ต่อเมื่อกระทำการล่วงละเมิดพระธรรมวินัย  และนิคหกรรมที่จะลงแก่พระภิกษุก็ต้องเป็นนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย
มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ มหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถรสมาคมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ  เพื่อให้การลงนิคหกรรมเป็นไปโดยถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรม  และให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายที่มหาเถรสมาคมจะกำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
ให้มหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ตำแหน่งใดเป็นผู้มีอำนาจลงนิคหกรรม แก่พระภิกษุผู้ล่วงละเมิดพระธรรมวินับกับทั้งการกำหนดให้การวินิจฉัยการลง นิคหกรรมให้เป็นอันยุติในชั้นใดๆ นั้นด้วย
มาตรา ๒๖ พระภิกษุรูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัย และได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุด ให้ได้รับนิคหกรรมให้สึก  ต้องสึกภายในยี่สอบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้ทราบคำวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๒๗ เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑)  ต้องคำวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ให้รับนิคหกรรม ไม่ถึงให้สึกแต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมนั้น
(๒)  ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ
(๓)  ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง
(๔)  ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
พระภิกษุผู้ต้องคำวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสอง ต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๒๘ พระภิกษุรูปใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องสึกภายในสามวันแนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
มาตรา ๒๙ พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา  เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว และเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูป นั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้
มาตรา ๓๐ เมื่อจะต้องจำคุก กักขัง หรือขังพระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้น
หมวด
วัด
มาตรา ๓๑ วัดมีสองอย่าง
(๑)  วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒)  สำนักสงฆ์
ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป
มาตรา ๓๒ การสร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย  การยุบเลิกวัดและการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณียุบเลิกวัด  ทรัพย์สินของวัดที่ถูกยุบเลิกให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลาง
มาตรา ๓๒ ทวิ วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัยในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิก วัดให้กรมการศาสนามีหน้าที่ปกครองดูแล  รักษาวัดนั้น  รวมทั้งที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  และทรัพย์สินของวัดนั้นด้วย
การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด มีดังนี้
(๑) ที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัด ตลอดจนเขตของวัดนั้น
(๒) ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด
(๓) ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา
มาตรา ๓๔ การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ศาสนสมบัติกลาง  ให้กระทำได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ  เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง
การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา
ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดหรือกรมการศาสนา แล้วแต่กรณีในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ศาสนสมบัติกลาง
มาตรา ๓๕ ที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  และที่ศาสนสมบัติกลาง เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๓๖ วัดหนึ่งให้มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง  และถ้าเป็นการสมควรจะให้มีรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วยก็ได้
มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้
(๑)  บำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี
(๒)  ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
(๓)  เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
(๔)  ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล
มาตรา ๓๘ เจ้าอาวาสมีอำนาจ ดังนี้
(๑)  ห้ามบรรพชิต  และคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด
(๒)  สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด
(๓)  สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพำนักอาศัยในวัด ทำงานภายในวัด หรือให้ทำทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษ  ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส  ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส
การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
หมวด ๖
ศาสนสมบัติ
มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น สองประเภท
(๑) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง
(๒) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการศาสนา เพื่อการนี้ให้ถือว่ากรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัตินั้นด้วย
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำงบประมาณประจำปีของศาสนสมบัติกลาง ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้งบประมาณนั้นได้
หมวด ๗
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๔๒ ผู้มดมิได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ หรือถูกถอดถอนจากความเป็นพระอุปัชฌาย์ ตามมาตรา ๒๓ แล้ว กระทำการบรรพชาอุปสมบทแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
มาตรา ๔๔ ผู้ใดพ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะต้องปาราชิกมาแล้ว ไม่ว่าจะมีคำวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือไม่ก็ตาม แต่มารับบรรพชาอุปสมบทใหม่ โดยกล่าวความเท็จหรือปิดบังความจริงต่อพระอุปัชฌาย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
มาตรา ๔๔ ทวิ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ ตรี ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่นอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความ แตกแยก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หมวด ๘
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๔๕ ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๖ การปกครองคณะสงฆ์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ
๑. ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บัญญัติเพิ่มเติมอีก ๔ มาตรา คือ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ดังนี้
มาตรา ๑๘ บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคมที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๐ ให้พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้ง และสถาปนาให้มีสมณศักดิ์อยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ยังมีสมณศักดิ์นั้นต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ กรรมการ หรืออนุกรรมการใด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือตามกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคมซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือจนกว่า มหาเถรสมาคมจะมีมติเป็นประการอื่น
มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
๒.๑ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
๒.๒ นายอนันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
*********

โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ"

รายนามผู้จองจารึกชื่อบนเสาศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ"

รายนามผู้บริจาค

รายนามผู้จองจารึกชื่อบนเสาศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ" ต้นละ 17,900 บาท
ที่ รายนามเจ้าภาพ จำนวนเสา/ต้น หมายเหตุ ยอดสุทธิ จ่ายโดย
1 หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร ประธานอำนวยการ
2 บ.เจริญรัตน์การทอ จ. โดย คุณจีราวัฒน์-คุณณัฐฐิตา บัลลังก์ศักดิ์ ประธานอุปถัมภ์
3 นายจาตุรงค์-นางพรทิพย์ กตะศิลา 1
4 คุณพินิจ-คุณรดาพร-ด.ญ.อนุชศรา-ด.ญ.อารีรัตน์ ยอดเพชร 1
5 พ่อโยนิต เหมแดง-แม่ทองสุข สืบเคน และคณะญาติๆ แม่สว่าง เหมแดง 1 จ่ายแล้ว 18,599
6 ครอบครัว คุณพ่อชุน สรรพคุณ 1 จ่ายแล้ว 18,000
7 พระมหาบันทอน และตระกูลทองสว่าง 1 จ่ายแล้ว  18,000 
8 พ่อทองบุญ-แม่พิมูล หว่างแสง พร้อมบุตรธิดา และญาติๆ 1
9 แม่ชีคำ สีสิทธิ์ - แม่ชีบุญ สุภาษร 1 จ่ายแล้ว 18,000
10 นางมณเฑียร พิมพไกร พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
11 หจก.จันทร์หอมบาดาล และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 17,900
12 คุณวินัย เดชบำรุง-คุณอรทัย พาดี พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
13 พ่อสมคิด-แม่วินิจ ศรีวงศ์ พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
14 พญ.กมลรัตน์ คำพิลา พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 19,800
15 คุณประสงค์-คุณสุรณี จันจำปา พร้อมครอบครัว 1
16 คุณกนกพรรณ-คุณสุรัช-ด.ญ.วีร์สุดา วงษ์ทอง-นายภูมิมินทร์ ธิติธัญญาลักษณ์ พร้อมคณะโรงพยาบาลวิชัยยุทธ 1  จ่ายแล้ว  17,900
17 นายเกชา-นางปาริชาติ ป้องพันธ์ พร้อมครอบครัว 1
18 แม่จันทร์เพ็ง โคตรสมบัติ พร้อมบุตรธิดา และหลานๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
19 พ่อไฉน มั่นชัย พร้อมบุตรหลาน และญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 17,999
20 นางสาวนิราศ-แม่บัวพันธ์ ป้องพันธ์ 1
21 นายวิศิษฐ์ นามบุญมี พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
22 พระครูกาญจนธรรมชัย พร้อมคณะญาติโยม 10 จ่ายแล้ว 100,000 โอน
23 พ่อเหลื่อม พันธ์แสน พร้อมครอบครัว อุทิศให้ พ่อบุญมี-แม่ใส,พ่ออ่อน-แม่คูณ 1 จ่ายแล้ว 18,000
24 พระครูปลัดชาญชัย จตฺตสลฺโล และญาติๆ 1 จ่ายแล้ว  17,900 
25 พระสมชัย โชติปญฺโญ-คุณแม่สุนีย์ ยงศรีปัญญฤทธิ์ พร้อมบุตรธิดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
26 พระพันธ์ศักดิ์ ปภสฺสโร-คุณแม่อำนวย ทองหมื่นไวย์ พร้อมบุตรธิดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
27 พระมหาอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
28 พระจาตุรงค์ รกฺขิตฺตจิตฺโต-คุณพเยาว์ น้อยจีน 1 จ่ายแล้ว 18,000
29 พระครูเนกขัมมสิริคุณ และชาวบ้านหนองข่า 1 จ่ายแล้ว   17,900
30 ร้านแก้งเหนือการช่าง 1 จ่ายแล้ว 17,999
31 พระครูศรีสุตาลังการ รจอ.เขมราฐ 1 จ่ายแล้ว 18,000
32 พ่อเอกปรัชญา-แม่จันมี อุ่นจิตร  1
33 พระมหาชาคริต บำเพ็ญ-พ่อสุรัตน์-แม่ชู สันทาลุนัย และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 20,000
34 คุณตาสงกรานต์ นัยนามาศ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
35 พ่อเรียน-แม่แดง สายสุดตา พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
36 พ่อไพสิฐ-แม่บัวเรียน ยาตรา พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 19,320
37 พ่อวิจิตร ชาหลักคำ,พ่อจันที คำน้อย,พ่อสง่า วิลามาศ,แม่นิยม แก่นสา และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
38 ร.ต.ต.ชาญชัย พาสารี พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
39 คุณตาเคน แสงสุกวาว ร้านดาวเรืองสังฆภัณฑ์ 1 จ่ายแล้ว 17,900
40 คุณนิติพงษ์ วงกลม-คุณสุขสำราญ จันดียืน และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
41 แม่กชพร-คุณอภิชาติ-คุณอธิราช แกะทอง-คุณเพ็ญพร เดอเรอรอย พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
42 นายจรูญ-นางสำลี-นายสุรพงษ์-น.ส.รุจิลาภา-ด.ช.ณัฐดนัย ตับกลาง-นายชุมพล-นางหมอก พิมลศรี 1
43 พระครูสุตประภัศรคุณ พร้อมชาวบ้านโนนสูง 1 จ่ายแล้ว 18,000
44 หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร 6 จ่ายแล้ว 108,000
45 พระครูเวตวันวรกิจ และคณะวัดเวตวันวิทยาราม อ.เดชอุดม 1 จ่ายแล้ว 18,000
46 ร้านอ๊อดวัสดุ ตำบลหัวนา 1 จ่ายแล้ว 18,000
47 คุณแม่ผอง นนทพจน์ พร้อมบุตรหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,021
48 พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี,นางสาวบุศยารัชต์ ธนิกวัฒนะโชคนิธิ 1 จ่ายแล้ว 17,900
49 นางนาฎชฎาภักษ์ บุญสุข และคณะ 1 จ่ายแล้ว 17,900
50 แม่นาคแก้ว ต้นกันยา-แม่ติ๋ว-แม่เฮือง-พ่อนิคม สายสุดตา-แม่ฮุ่ง แพงศรี-แม่สำเนียงวงศ์ลาโพธิ์ พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
51 คุณนวลศรี ศิริสุวัฒน์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
52 คุณมาลินี ศิริสุวัฒน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
53 คุณนิรมล ศิริสุวัฒน์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
54 คุณปรีดี ลีลาเศรฐวงศ์-คุณพัชรินทร์ ศิริสุวัฒน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
55 คุนสมศรี ศิริสุวัฒน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
56 คุณขวัญจิต เลิศพนารักษ์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
57 คุณอร่าม ศิริสุวัฒน์  1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
58 คุณวิจิตร โชติพิพัฒน์วรกุล 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
59 พระครูพิพัฒน์ธรรมปทีป พร้อมด้วยชาวบ้านดอนงัว-โนนเจริญ 1 จ่ายแล้ว 20,000
60 พระครูวิชิตบูรพาภิราม พร้อมด้วยชาวบ้านหนองบัวฮีใหญ่ 1 จ่ายแล้ว 17,900
61 พระครูวิบูลกิจโกศล วัดแก่งศรีโคตร 1
62 แม่สุดใจ เบ้าคำ พร้อมครอบครัว และคณะ 1 จ่ายแล้ว 18,000
63 พระครูภาวนากิจจาทร และคณะสงฆ์ญาติโยมคุ้มวัดเก่าบ่อ 1 จ่ายแล้ว 18,099
64 พระมหายุธยา อภิปุญฺโญ รจอ.ตระการพืชผล 1 จ่ายแล้ว 18,000
65 คุณสุภัช โยธาวัฒนา และครอบครัว (สุภัชก่อสร้าง) 1 จ่ายแล้ว 17,999
66 พ่อใหญ่สิงห์-แม่ใหญ่นุ่ม บุญน้อย บ.โนนตูม 1 จ่ายแล้ว 18,000
67 นายมณเฑียร แพงจักร พร้อมชาวบ้านนาขนัน 1 จ่ายแล้ว 18,100
68 นายแสวง-นางวิไลลักษณ์-นายอภิสิทธิ์ พรหมศร และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,700
69 พ่อไพรัช-แม่เทียนทอง เพชราเวช พร้อมครอบครัว 2 จ่ายแล้ว 40,000
70 พระครูวิจิตรกาญจนดิษย์ วัดดอนติ้ว 1
71 คุณยายพันธ์ จันทร์เสนา พร้อมลูกหลาน 2 จ่ายแล้ว 36,000
72 พระครูวิมลพัฒนคุณ จร.เหมือดแอ่ อุทิศให้ พ่อเฮือง-แม่เคน รักษาศรี 1 จ่ายแล้ว 17,900
73 คุณยายทองอินทร์ อาจหาญ-คุณยายยุพิณ งามเถื่อน 1 จ่ายแล้ว 18,000
74 นางสุดสวาท ขลุ่ยเงิน พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
75 นางเพชรหงส์ ชัยวัฒนากุลกิจ และลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
76 นายชัยกรณ์-นางไพฑูรย์ กวีนันทชัย และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
77 นายไชยยันต์-นางนุชจรี กวีนัฏฐยานนท์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,999
78 นายณรงค์-นางงามพิศ เลิศวานิชพฤกษา พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 19,000
79 พ่อใบ-แม่เขาทอง ขันที และลูกหลาน บ.โนนตูม 1 จ่ายแล้ว 17,900
80 แม่สำเนียง ศรีมันตะ-ผอ.รัตธิยา ฉิมพลี บ.เหมือดแอ่ 1 จ่ายแล้ว 18,000
81 นายวิรัตน์-นางลัดดา เจษฏาพานิชย์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
82 นายทองจันทร์-นางมิ่งศรี ศรีเจริญ 1 จ่ายแล้ว 18,000
83 พ่อถาวร-นายปรีชา บรรจงศรี-คุณอรสา โพธิ์ศรีจันทร์ 1 จ่ายแล้ว 17,900
84 พระอ.จันลา รวิวณฺโณ-นายนัฐพงศ์-นางเกษราพรรณ เปมะวิภาต พร้อมบุตร 1 จ่ายแล้ว 18,000
85 แม่ชีประจิม ศรีตัดสูง พร้อมคณะญาติบ้านนาสีดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
86 พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ผจร.วัดพิชโสภาราม 1 จ่ายแล้ว 18,000
87 นายไพทูลย์ สืบก่ำ พร้อมครอบครัว 1
88 ส.ส.อดิศักดิ์-นางเกศสุดา โภคกุลกานนท์ พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 19,000
89 คุณนงเยาว์ เอี่ยมอินทร์ พร้อมครอบครัว 1  จ่ายแล้ว  17,900
90 พ่อเจียม-แม่อรศรี ป้องพันธ์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
91 พ่อกร-แม่หนู สีสุวะ พร้อมครอบครัว และคณะหมู่บ้านไปรษณีย์รามอินทรา 1 จ่ายแล้ว   18,000
92 คุณณัฐิยา กลั่นเขตวิทยา พร้อมครอบครัว 1
93 พ่อภูมี สืบก่ำ นายกอบต.แก้งเหนือ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
94 พ่อเสน-แม่สุดใจ แหสมุทร พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 20,000
95 แม่ชีดวงจันทร์ ถิตย์ผาด พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
96 พระอ.จันลา รวิวณฺโณ-แม่ชีแพง มุทาพร-แม่ชีเพลิน ดวงมณี และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
97 คุณแม่เกยูร-คุณพ่อฮีอึ้ง แซ่เอี้ยว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
98 คณะลูกๆ คุณแม่เกยูร แซ่เอี้ยว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
99 นายผาด ประเสริฐ-นางสุธาศินี จันทร์สว่าง และครอบครัว ญาติพี่น้อง 1 จ่ายแล้ว 20,000
100 พ่อสุพล-แม่สาคร-น.ส.สุนิสา สืบลา-คุณคำพันธ์-คุณดวงกมล-ด.ญ.สิริกานต์-พ่อวัน-แม่เบย-นายคมสันต์ พุ่มจันทร์-พ่อธงชัย สายสุดตา นายสุรินทร์-นางหนูจันทร์ งามศรี น.ส.ปณิตา ดุจดา นายบุญถม ชะนะกาล และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
101 ว่าที่ ร.ต.นฤชา-นางคำปลิว เกี๋ยวคำ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
102 นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
103 แม่ออน พิลากุล พร้อมลูกหลาน 1
104 คุณแคธรียา สาลีงาม และครอบครัว อุทิศให้แม่ชีเขี่ยม คำแดง 1 จ่ายแล้ว 18,000
105 แม่พลยา ด้วงเงิน พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 10,000
106 พระมหาฤทธิชัย ญาณิทฺธิโก และครอบครัวนามสมบัติ 1 จ่ายแล้ว 17,900
107 แม่สมปอง-พ่อเที่ยง ธรรมวงศ์-แม่ไพ-พ่อหนูจร พันผูก 1 จ่ายแล้ว 18,000
108 ว่าที่ ร.ท.สุคนธ์ ศุภสุขข คณะครู คณะศิษย์ ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม พร้อมด้วยญาติพี่น้อง 1 จ่ายแล้ว 18,000
109 แม่อุดร พันธ์จันทร์ และครอบครัว บ.โนนตูม  1 จ่ายแล้ว 17,900
110 แม่รำไพ ทรัพย์อุดมผล และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
111 พ่อใหญ่หมูน-แม่ใหญ่บุญยัง บริสุทธิ์ และลูกหลาน 1
112 คุณเสวย-คุณบุญมี ประทุมแย้ม 1 จ่ายแล้ว 18,000
113 คุณพัณณ์ชิตา ใบเออร์ ประเทศออสเตรีย 1 จ่ายแล้ว 18,000
114 พ่อสมัคร-แม่ลัดดา ปัญญายงค์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
115 พระครูสมุห์สุกะพงค์ กิตฺติวํโส-คุณมนัสนันท์ เทียนผาสุข (บริษัท ไตรที จำกัด) 1 จ่ายแล้ว 18,000
116 ดต.ไพโรจน์-คุณเพ็ญศรี-คุณกัมปนาท-คุณอุไรวรรณ ปานกลีบ และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
117 พ่อสม-แม่พิมพา ประทุมแย้ม พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
118 คุณสงัด วงศ์ขันธ์ และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
119 แม่ชีสมจิตร ละลาดก-แม่ชีประภัย-แม่ชีสำลี จันทาลุน 1 จ่ายแล้ว 18,000
120 คุณแม่บัวคาย ประทุมแย้ม พร้อมบุตรธิดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
121 คุณพิษณุวัฒน์ สิงห์ชัย และครอบครัว 1
122 พระมหาสมยศ สติสมฺปนฺโน และชาวบ้านวังถ้ำ อ.เขื่องใน 1 จ่ายแล้ว  18,000 
123 แม่เพชรเลียง ขาวสะอาด พร้อมพี่น้องและลูกหลาน อุทิศให้พ่อตาเจียง-แม่ยายหลอม ปัดนา 1 จ่ายแล้ว 18,000
124 แม่สาย สายสุดตา และครอบครัว อุทิศให้พ่อเคน สายสุดตา 1
125 แม่แตง-นายธีระศักดิ์-น.ส.นวพร-น.ส.อรสา-น.ส.อรอุมา-นายวิทยา กุสุมาวดี และลูกหลาน อุทิศให้ เตี่ยปึงอิ้ว แซ่ปึง 1 จ่ายแล้ว 18,000
126 คุณแม่นภาภรณ์  ประสาทการ-คุณแม่สายสหมอน ปารมีติยะ พร้อมลูกหลานพรติยะ 1 จ่ายแล้ว 18,000
127 คุณสุปรีดิ์ ณ นคร และคณะญาติสนิท 1  จ่ายแล้ว  19,500
128 แม่ใหญ่พิมพ์-คุณจิราภรณ์ ไหลหลั่ง อุทิศให้บิดา-มารดา เจ้ากรรมนายเวร 1 จ่ายแล้ว 18,000
129 นายนิติวัตร์ ภูคณเดชา และครอบครัว 1
130 คุณจุรีรัตน์ สันตพันธ์ และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
131 นายนคร-นางเพชร มนัสธรรมกุล และครอบครัว (ร้านธรรมกุล) 1 จ่ายแล้ว 17,900
132 พ่อประจวบ-แม่อำนวย-คุณอัษฎายุธ ประชุมพล-คุณวิภาพร คงวงศ์สิริพร 1
133 พระครูโกวิทสุวรรณาภรณ์ และชาวบ้านหัวน้ำ 1 จ่ายแล้ว 17,000
134 คุณเอกสิทธิ์-คุณยุวดี หวังสุข และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,960
135 นายสมหมาย-นางพิจิตร-ร.ต.ท.ณัฐพล-นางปรารถนา-นายสุพิจารณ์ ฉลูศรี และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
136 คุณธนพล คำแดง-คุณติยาภรณ์ คำกันหา 1
137 นางศุภลักษณ์  นาคโคตร และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
138 พ่อใหญ่นี บุญชิด พร้อมครอบครัว ลูกหลานทุ่งเสวิน 1 จ่ายแล้ว 18,000
139 พระมหาสำลี กิตฺติปญฺโญ วัดปัจฉิมวัน พร้อมญาติสนิทมิตรแท้ทั้งหลาย  1 จ่ายแล้ว 21,290
140 หลวงพ่อพระครูวรกิจโกวิท จอ.เขมราฐ 3 จ่ายแล้ว 50,000
141 พระครูสิริภาวนาภิรม, คุณแม่ทองหล่อ-คุณอนุชิต-คุณอมรรัตน์ ศรีบุญเพ็ง, คุณดิศดา เพชรรัตน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
142 คุณหมอวิไลวรรณ มีธรรม 1  จ่ายแล้ว 17,900 
143 คุณบำรุง-คุณธนพรรณ แก้วจันดี และลูกหลาน(โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง) อ.ตระการพืชผล 1 จ่ายแล้ว 18,000
144 นางพวงพักตร์ ดวงพิลา และครอบครัว อุทิศให้ นายสุรินทร์ ดวงพิลา 1 จ่ายแล้ว 18,000
145 แม่สวาท-นางสาวสายไหม-ดต.ไฉน อรอินทร์ อุทิศให้ พ่อสง่า-น.ส.บานใจ อรอินทร์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
146 ยายตุ่น แซ่ตั้ง-นางสุนทรี นันตะบุตร-นายศุภโชค บัวขาว และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
147 แม่ใหญ่สาย-นางวิไล-นายสมใจ-นางบัวไข-นางสุดารัตน์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
148 นางปราณี โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
149 นายธีระ โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
150 นายจิรพนธ์ โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
151 นางสาวกัญญาณัฐ โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
152 นางนลินี ฉลองโภคศีลชัย และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
153 นายสมบัติ โชติมั่นคงสิน และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
154 พ่อประทุม-แม่สำเนียง-คุณนุจรีย์-คุณสุนันท์-คุณนิษา-คุณหนึ่งฤทัย กฤษแก้ว และครอบครัว อุทิศให้ นายธานิล กฤษแก้ว 1 จ่ายแล้ว 18,000
155 แม่สมจิตร-คุณรัฐนันท์ พลจันทร์-นายธเนศ-ด.ญ.รัตนาพร-ด.ช.อลงกรณ์-ด.ญ.ประภัสสร กฤษแก้ว อุทิศให้ พ่อสุวิทย์ พลจันทร์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
156 นายสงวน นันตะบุตร และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,200
157 พระครูสุตธรรมวิสุทธิ์ และทายก ทายิกาบ้านนากระตึบ-นาเจริญ 1 จ่ายแล้ว 18,700
158 พระอธิการเฉลียว อินฺทวํโส-พระสุรวุฒฺ สิริวฑฺฒโก พร้อมคณะญาติโยมวัดหนองบัวหิ่ง 1 จ่ายแล้ว 19,000
159 นายจุด-นางเรณู ก่อแก้ว พร้อมครอบครัวลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,900
160 แม่ใหญ่นุ่ม ทองสว่าง และลูกหลาน 1
161 แม่ใหญ่ทัน สีสะอาด พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
2,576,185
 

รายการร่วมจองเป็นเจ้าภาพศาลาปฏิบัติธรรม 80 ปี สารทมหาเถระ

รายการบริจาค

รายการร่วมจองเป็นเจ้าภาพศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ"
-------------
ยอดฉัตรศาลา 1 ชุด ชุดละ 500,000 บาท ช่อฝ้าศาลา 8 ช่อ ช่อละ 100,000 บาท
ห้องรับรองพระเถระ 2 ห้อง ห้องละ 290,000 บาท บันไดเลื่อน 2 ชุด ชุดละ 900,000 บาท
ห้องน้ำในอาคาร ชั้นบน 8 ห้อง ห้องละ 29,000 บาท ห้องน้ำ นอกอาคาร ห้อง 15,000 บาท
ประตูบานเลื่อนกระจก ชุดละ 25,000 /บานละ 2,500 บ. หน้าต่างบานเลื่อน ชุดละ 20,000 /บานละ 2,000 บ.
ระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร จำนวน 300,000 บาท ระบบเครื่องเสียง จำนวน 200,000 บาท
สีทาภายนอก-ภายใน จำนวน 150,000 บาท ระบบน้ำประปา จำนวน 100,000 บาท
แผ่นปูพื้นคอนกรีตสำเร็จ แผ่นละ 300 บาท ปูนผสมสำเร็จรูป คิวละ 2,500 บาท
พัดลมผนัง ตัวละ 1,500 บาท โคมไฟ ชุดละ 1,200 บาท
กระเบื้องมุงหลังคา ตรม.ละ 600 /แผ่นละ 50 บ. กระเบื้องปูพื้น ตารางเมตรละ 250 บาท

อนึ่ง ท่านสามารถบริจาคเป็นตารางเมตรๆ ละ 7,000 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา  

เกี่ยวกับศาลาปฏิบัติธรรม

เกี่ยวกับศาลาปฏิบัติธรรม

sala80year

เนื่องด้วยวัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๓ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัด แห่งที่ ๑ ดำเนินจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม และอบรมสั่งสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา เยาวชน ตลอดถึงประชาชนทั่วไปตลอดทั้งปี เฉลี่ยรุ่นละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ รูป/คน เป็นเหตุให้อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม จึงดำริที่อยากให้มีศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นส่วนเฉพาะ เพื่อรองรับการศึกษาและปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นทางคณะศิษย์จึงปรึกษาหารือเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นตามเจตนารมณ์ เพื่อน้อมถวายเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงเจ้าคุณพ่อพระราชปริยัตยากร มีอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี ในปีพ.ศ.๒๕๕๖

ศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้ มีขนาดความกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร เป็นอาคารลักษณะทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๔,๘๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๕๕ น. โดยมี นายสมเกียรติ ศรลัมย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชปริยัตยากร เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ประธานฝ่ายสงฆ์

ต่อมา คณะศิษยานุศิษย์ได้ประชุมกันเรื่องการดำเนินการหาทุนและจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ระดมความคิดเกี่ยวกับการตั้งชื่ออาคารที่จะสร้างใหม่ เมื่อได้ชื่อที่เสนอมา 3 ชื่อแล้ว ได้เข้าไปกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ เกี่ยวกับวาระการประชุม และได้กราบขอเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้พิจารณาชื่อของอาคารที่เสนอไป ในที่สุดพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาประทานชื่ออาคารที่สร้างใหม่ว่า "ศาลาปฏิบัติธรรม 80 ปี สารทมหาเถระ"